නිෂ්පාදනය / ආර් සහ ඩී

1
2
3
5
7
9
26
19
18
28
4
13