දූවිලි රහිත වැඩමුළුව

3

අපගේ සමාගම ඔක්තෝබර් මස මුලදී දූවිලි රහිත වැඩමුළුවක් සකස් කිරීම ආරම්භ කර ඇත. එය ලබා දී භාවිතයට ගත් පසු නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට එය උපකාරී වේ.


තැපැල් කාලය: ඔක්තෝබර් -20-2020