පද්ධති අනුමත කිරීම

2

අපගේ හවුල්කරු BYD අපගේ කර්මාන්තශාලාවට TS16949 (IATF) තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීම සඳහා පැමිණියේය.


තැපැල් කාලය: ඔක්තෝබර් -20-2020